Heatmap plugin

Podporujeme


 
Nové zboží
Info GDPR: 
Údaje které poskytujete jsou pouze nezbytné k uskutečnění objednávky (jméno, adresa, telefon, email ...). Tyto údaje se dále nezpracovávají ani neposkytují třetím stranám.
Ani v minulosti nebyly žádné další informace zpracovávány ani předávány třetím stranám a neplánujeme to ani v budoucnu.
Nezasíláme newslettery ani jinou vyžádanou, či nevyžádanou poštu. Veškerá komunikace se vztahuje k objednávkám nebo např Vašim žádostem o technickou pomoc.

Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1. Základní ustanovení

 
Vytvořením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. K obchodním podmínkám a reklamačnímu řádu má kupující neustálý přístup a má kdykoliv možnost se s nimi obeznámit.
 
Vymezení pojmů:
 
Prodávající
Jedná se o společnost Michal Koska - MegaZone se sídlem Oblekovice 258, Znojmo, 67181, IČ 67571077, DIČ CZ7509084715.
 
Kupující
Spotřebitel
= fyzická osoba, která nákupem u prodávajícího neuzavírá kupní smlouvu pro podnikatelské či jiné činnosti spojené s výkonem svého povolání.
Spotřebitel při objednání podává kupujícímu své kontaktní údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky.
Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím, které nejsou výslovně upravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí ustanovením zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dále také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Podnikatel
= osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (zápis v živnostenském rejstříku)
= osoba provozující zemědělskou výrobu, nebo která je zapsaná v evidenci podle zvláštního předpisu
= osoba podnikající na základě jiného, než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
= osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku a jde převážně o obchodní společnosti
Vztahy mezi podnikatelem a prodávajícím výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Kupní smlouvy
Kupní smlouva mezi kupujícím, který je spotřebitel, a prodávajícím, vzniká na základě vytvoření a odeslání objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.Potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky kupujícího proběhne bez odkladu formou emailu na kupujícím uvedený email. Smlouvu lze měnit či rušit pouze ze zákonných důvodů, nebo na základě dohody obou stran.
Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím, který je podnikatel, a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto návrhem.
 

2. Ochrana osobních údajů

 
Veškeré osobní údaje týkající se kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřeby firmy k uskutečnění smluvního plnění. Při nakládání s osobními daty se firma zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využíváním služeb prodávajícího dává kupující souhlas ke shromažďování osobních údajů. Pokud k Vaším osobním údajům budou mít přístup i jiné subjekty, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech těchto společnostní za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním i marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze - tj. písemným vyjádřením nesouhlasu se zpracováním. Podle zákona máte kdykoliv právo písemně zažádat společnost o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnosti zpracovávají.
 

3. Ceny

 
Veškeré ceny jsou vždy aktuální, platné a smluvní.
 

4. Objednávka

 
Spotřebitel se může před odesláním objednávky seznámit s cenou vč. DPH a poplatky. Zboží obdrží kupující za cenu, která byla platná v době objednání. Cena bude uvedena v objednávce a potvrzovacím e-mailu. Při cenách časově omezených má kupující před vytvořením objednávky možnost seznámit se s faktem, po jakou dobu je takováto cena platná. Pokud se jedná o zboží, které není na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a rovněž také předběžný termín dodání. Takto sdělená cena může být prodávajícím změněna, a to vzhledem k situaci na trhu a vývoji kurzu české koruny oproti zahraničním měnám. Jestliže kupující nesouhlasí s takovouto změnou, nepotvrdí objednávku a ta není realizována. Kupující spotřebitel musí být vždy u takovéhoto zboží obeznámen předem, že jde o zboží na objednávku a že k uzavření smlouvy dochází ve chvíli, kdy prodávající upřesní nabídku.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 
Kupující - spotřebitel
V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, tedy převzetím věci.
Pokud dojde k využití této možnosti, je spotřebitel povinen zboží vrátit nepoškozené, čisté, úplné, s dokumentací včetně prodejního dokladu a ve stavu, ve kterém jej sám převzal. Pokud nebude některá z podmínek splněna, nemusí prodávající žádosti o odstoupení vyhovět, nebo může kupní cenu snížit o odpovídající částku, a to v souladu s §458 odst. 1 občanského zákoníku. K vrácení peněz za takovéto zboží dojde nejdéle do 30 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
Pokud jste již zboží obdrželi a rozhodnete se využít odstoupení od kupní smlouvy, postupujte prosím pro urychlení Vašeho požadavku dle následujícího doporučení:
Zboží zašlete na adresu Oblekovice 258, Znojmo, 67181 s průvodním dopisem, ve kterém uvedete požadavek na "odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu" a bankovní spojení. Jestliže jste zboží platili na některém z výdejních míst, bude Vám částka vrácena formou složenky. Proto prosím uveďte také celé jméno a adresu pro doručení.
Využije-li kupující spotřebitel svého práva na odstoupení od kupní smlouvy a bude-li prodávajícím toto právo přiznáno, má prodávající dle zákona právo na náhradu nákladů vynaložených na uvedením zboží v původní stav. Za tyto služby bude kupujícímu účtováno následující:
1. Rozmotané příslušenství (nabíječka, USB kabel apod.), nebo porušení ochranné folie
Uvedení v původní stav = 100,-Kč
2. Sluchátka atd... - pokud jeví známky užívání, budou nahrazena.
Uvedení v původní stav = 200,-Kč
3. Obal (krabička) - nebude navrácena / bude poškozena
Uvedení v původní stav = 500,-Kč*
*Toto platí pouze v případě vrácení zboží ve 14denní lhůtě
 
Kupující - podnikatel
Jestliže je kupujícím podnikatel, je možné aby mu prodávající nabídl náhradní odstoupení od kupní smlouvy, a to podle stavu navráceného zboží (posuzuje prodávající), jeho aktuální ceně a také již ušlé záruce. V rámci odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě může kupující podnikatel využít automaticky nabídky snížení vrácené částky, a to o 10% z kupní ceny. Pokud se obě strany nedohodnou, proběhne vrácení zboží zpět na náklady prodávajícího. Tyto a další vzniklé náklady je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím.
Využije-li kupující podnikatel svého práva na odstoupení od kupní smlouvy a bude-li prodávajícím toto právo přiznáno, má prodávající dle zákona právo na náhradu nákladů vynaložených na uvedením zboží v původní stav. Za tyto služby bude kupujícímu účtováno následující:
1. Rozmotané příslušenství (nabíječka, kabely apod.), nebo porušení ochranné folie = 100,-Kč
2. Zboží - pokud jeví známky užívání = 200,- až 500,-Kč
3. Obal (krabička) - nebude navrácena / bude poškozena = 100,-Kč
 

6. Platební podmínky

 
Hotově
Při osobním odběru na těchto místech:
Oblekovice 258, Znojmo 67181
 
Platební kartou
Neumožňujeme na žádném výdejním místě..
 
Na dobírku
Platbu za zboží v hotovosti předá zákazník přepravci.
V potvrzovacím e-mailu je uvedena cena již včetně dopravy.
 
Bankovním převodem
Informace k provedení platby jsou uvedeny v potvrzovacím e-mailu.
Bankovní účet: 170751464/0300
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky
 

7. Dodací podmínky

 
Osobní odběr:
Zboží lze převzít po předchozí telefonické domluvě.
 
Doporučená zásilka:
Zboží lze zaslat kupujícímu prostřednictvím Českoé pošty s.p.. Pro uskutečnění dodání do 24 hodin je podmínkou vytvoření objednávky do 15:00 hodin.
Ve všech případech je doručováno automaticky prostřednictvím České pošty s.p., a to bez předchozího upozornění.
Kupující podnikatel je povinen ihned při doručení zboží překontrolovat jeho stav společně s dopravcem (vnější neporušení krabice a lepící pásky). Doporučujeme také pro kupující, kteří jsou spotřebiteli. Kupující má právo zásilku odmítnout, jestliže je neúplná nebo poškozená. Jestliže takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu přepravce.
V případě doručení poškozené či neúplné zásilky je kupující povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat prodejce na adresu info@powercam.cz, s přepravcem sepsat protokol o škodě a ten neprodleně doručit (např. okopírovaný e-mailem) prodávajícímu. Dodatečná reklamace týkající se neúplnosti či vnějšího poškození zásilky neupírá kupujícímu právo na reklamaci. Poskytuje tak ale možnost prodávajícímu prokázat, že to není v rozporu s kupní smlouvou.
 

8. Záruční podmínky

 
Tyto podmínky se řídí předepsaným reklamačním řádem prodávajícího a právními předpisy České Republiky. Ke zboží není dodáván pro kupujícího podnikatele záruční list. Jak záruční list slouží faktura.
 

9. Závěrečná ustanovení

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti od 1.4.2015, čímž současně ruší znění předchozích Obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Doporučujeme

  • +420 515 264 546
  • +420 608 404 209
  • info@powercam.cz
www.powercam.cz